Koła zainteresowań

W Ośrodku prowadzone są  zajęcia pozalekcyjne pozwalające uczniom na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów i podnoszenie  samooceny.

 

Koło Teatralne "Fantazja"
Prowadzace: mgr Edyta Konkel, mgr Danuta Wołoszyk

Teatr zaliczany jest do najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Daje on możliwość przeżywania i przekazywania emocji, stanowi formę fizycznego i duchowego odreagowania. Dla wszystkich, a szczególnie osób niepełnosprawnych jest też, co może najważniejsze - okazją do zabawy i terapii. Uczestnictwo w procesie tworzenia teatru jest też świetną okazją do rozwijania w dzieciach poczucia współdziałania oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Teatr dziecięcy i młodzieżowy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych i wychowawczych i terapeutycznych.  Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się odpowiedzialności, koleżeńskości i tolerancji dla cudzych potknięć i błędów. Bycie  ,,aktorem” dowartościowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Oczekiwanie na swoje wejście uczy cierpliwości, skupienia. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów, umożliwiają wzrost poczucia własnej wartości. Konieczność zapamiętania poszczególnych  ruchów scenicznych i ról teatralnych, ich prezentacji stwarza możliwość rozwijania koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni, pamięci, poczucia rytmu, wzmacniania pozytywnych cech charakteru, kształci wrażliwość estetyczną. Zajęcia tetralne przyczyniaja się również, a możeprzede wszystkim do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

 

KOŁO WARCABOWO – SZACHOWE
Prowadzący: mgr Mehring Izabela, mgr Siluta Andrzej

Program jest skierowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Rozgrywki  powinny zaczynać się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważnym jest, aby uczniowie  potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach  między sobą i w turniejach międzyszkolnych. Program ten może wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek to jest umiejętność rozwoju myślenia. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Zadaniem tego programu i zajęć koła jest przekazanie początkującym uczestnikom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry w szachy i warcaby.

 

 

13 HARCERSKA DRUŻYNA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
"Bez Nazwy"
Drużynowa: phm. mgr Anna Adrian- Dzierżyńska

Przyboczna: mgr Joanna Bolin

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Nasza Drużyna Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła swą działalność w 2010 roku.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w formie zbiórek- spotkań,  prowadzone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  metodyką harcerską.

Drużyna zrzesza uczniów szkoły podstawowe i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie dzielą się na zastępy - system małych grup, według wieku. Uczestnictwo 
w zbiórkach jest dobrowolne, potwierdzone zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zbiórki drużyny odbywają się raz w tygodniu. Drużyna posiada numer, nazwę, proporzec oraz kronikę. Proporzec jest obrzędowym symbolem drużyny, który towarzyszy jej 
w ważnych chwilach życia: zbiórkach, rajdach, wyjazdach w których aktywnie bierzemy udział.

Więcej informacji i zdjęć z naszej aktualnej działalności na:

www.facebook.com/13HarcerskaDruzynaNieprzetartegoSzlakuSoswPuck

 

Czuwaj

 

Koło Taneczne z elementami choreoterapii
Prowadząca mgr Natalia Rycio

Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka,  z drugiej zaś strony, mogą stać się istotnym elementem terapii, ponieważ ruch znosi napięcia mięśniowe, emocjonalne oraz daje odprężenie.

W naszej placówce od wielu lat działa koło taneczne z elementami choreoterapii. Inspiracją do powstania Koła Tanecznego były nasze dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem potrafią  godzinami  ćwiczyć, dość trudne, jak na ich możliwości, układy taneczne.

W pracy wykorzystujemy wiele metod m.in.: elementy aerobicu, zumby, metodę opowieści ruchowej, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę Karola Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, a także elementy tańca latynoamerykańskiego, współczesnego i ludowego.

Zespół skupia młodzież przejawiającą zainteresowanie tańcem, mającą ochotę rozwijać swoje umiejętności ruchowe w czasie wolnym od nauki oraz prezentować je na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach, spotkaniach towarzyskich oraz imprezach sportowych.

 

Koło plastyczne
Prowadząca mgr Julita Jabłońska - Nowicka

Zajęcia plastyczne mają ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zajęć plastycznych jest zapoznanie ich uczestników z różnymi technikami plastycznymi, co wspomaga rozwój aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności zmysłu estetycznego oraz staje się dla dzieci radosną zabawą, sprawiającą przyjemność. Zajęcia plastyczne przez swoją różnorodność i większą swobodę działania uwzględniają indywidualne zainteresowania uczniów. Rysowanie, malowanie, lepienie są dla dzieci radosną zabawą, sprawiają im przyjemność, a jednocześnie wykonywane działanie zmuszają uczniów do zastanawiania się, dzięki czemu ich wyobrażenia i pojęcia stają się bardziej dokładne i zróżnicowane. Dbamy o wystrój i estetykę naszej placówki, na bieżąco eksponujemy prace na wystawach szkolnych i poza Ośrodkiem. Od 13 lat organizujemy imprezę medialną Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ABC przyrody”. Uczniowie SOSW w Pucku osiągają znaczące sukcesy w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Koło badawczo-przyrodnicze "Odkrywcy"
Zajęcia prowadzą: Małgorzata Kulka-Lewandowska, Aleksandra Białk

Program koła badawczo-przyrodniczego przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu fizyki, chemii, biologii, plastyki, muzyki, techniki, które są trudne, często abstrakcyjne. Samodzielne, pod kierunkiem opiekunów, wykonywanie doświadczeń, obserwacji, eksperymentów i określanie ich wyników pozwalają na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć a w proces poznawczy aangażowane są wszystkie zmysły co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.

 

Koło ekologiczno-przyrodnicze "Przyjaciele wody"
Zajecia prowadzą: mgr Marta Mączkowiak

Plan pracy koła ekologiczno-przyrodniczego głównie opiera się o Program „Przyjaciele Pandy” Fundacji WWF Polska. Fundacja WWF jest największą organizacją ekologiczną na świecie. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej oraz przyrodniczej. Program został stworzony w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową MEN dla nauczania wczesnoszkolnego. Ponadto wspomagać będziemy się narzędziem edukacyjnym w postaci platformy internetowej, która ma na celu uatrakcyjnienie zajęć jak i zachęcenie uczniów do samodzielnej i wspomagającej rozwój pracy.




powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl




Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion