Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.soswpuck.edu.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 30. 09. 2017 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Konkel. Adres poczty elektronicznej soswpuck@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 673 22 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mieści się w dwóch budynkach:

• Szkoła przy ul. Zamkowej 5 - do budynku prowadzą dwa wejścia: - od ul. Zamkowej oznaczone numerem 5, wyposażone w wideo domofon. Między poziomem chodnika a wejściem jest podest z pięcioma stopniami; - przy wejściu od strony boiska wykonany jest podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach Ośrodek dysponuje również schodołazem. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

• Grupy wychowawcze (internat) ul. Kolejowa 7C – budynek wyposażony jest w windę. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do obu budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion