Diagnoza i terapia

W OŚRODKU PROWADZIMY

(proszę wybrać i kliknąć interesująca kategorię):

- DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
- DIAGNOZĘ SPEKTRUM AUTYZMU ADOS-2
- DIAGNOZĘ EEG BIOFEEBACK
- DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ ORAZ KOLD
- DIAGNOZĘ UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA
- OCENĘ ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP
- DIAGNOZĘ FUNKCJI WZROKOWYCH
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Jednym z priorytetów ośrodka jest wspomaganie rozwoju i eliminowanie deficytów rozwojowych uczniów i dlatego
tak istotny jest dla nas proces rewalidacji i rehabilitacji, który wspieramy specjalistycznymi zajęciami:

- INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
- STYMULACJA POLISENSORYCZNA – ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
- AAC – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
- STYMULACJA AUDIO – PSYCHO – LINGWISTYCZNA METODĄ TOMATISA
- EEG - BIOFEEDBACK
- TERAPIA PEDAGOGICZNA
- TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
- MUZYKOTERAPIA
- ARTETERAPIA
- KINEZYTERAPIA (GIMNASTYKA LECZNICZA)
- ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
- TERAPIA RĘKI
- REWALIDACJA POPRZEZ SPORT
- TERAPIA WSPOMAGANA KOMPUTEREM
- CYBEROKO C-EYE
- BAJKOTERAPIA
- DOGOTERAPIA
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostają opracowywane indywidualne plany terapii. Również rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne, które powinni realizować w domu. Każda sesja terapeutyczna ma wartość oceniającą, gdyż proces diagnostyczny jest ciągły w czasie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które z różnych względów nie poddają się standaryzowanym technikom badawczym. Diagnozy procesów integracji sensorycznej może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Proces diagnostyczny nie jest sprawą prostą. Wymaga stosunkowo rozległej wiedzy. Nieocenionym źródłem informacji na temat dziecka są jego rodzice. Jako najlepsi obserwatorzy rozwoju swojej pociechy, mogą dostrzec problemy, które ujawniają się w różnych czynnościach dnia codziennego.

 

___________________________________________

 

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU ADOS-2

ADOS-2 /Autism Diagnostic Observation Schedule/ stanowi wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 jest badaniem stosowanym do diagnozowania: dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych. Narzędzie jest przeznaczone do badania zarówno osób niemówiących, jak również posługujących się mową oraz dla osób o różnym natężeniu cech autyzmu.

ADOS-2 uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM - klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. ADOS-2 składa się z pięciu niezależnych modułów, przeznaczonych do badania uczestników w  różnym wieku i  na różnych etapach rozwoju językowego, począwszy od 12. m.ż. chronologicznego, aż po dorosłość. ADOS-2 dostarcza przydatnych informacji przy planowaniu leczenia oraz interwencji terapeutycznej.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku certyfikowanymi diagnostami uprawnionymi do posługiwania się narzędziem diagnostycznym ADOS-2 od listopad 2020 roku są: pedagog specjalny, logopeda mgr Aleksandra Kuchnowska-Mysłek oraz oligofrenopedagog mgr Liliana Heyducka.


___________________________________________

DIAGNOZA EEG BIOFEEBACK

Proces diagnostyczny EEG Biofeedback składa się z dwóch etapów.

W jego pierwszej części odbywa się sesja zapoznawcza. W drugiej części dokonujemy zapisu EEG w różnych częściach głowy, co pozwala na stworzenie spójnej diagnozy i planu terapii zgodnie z protokołem treningu. Jest to proces całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Na 15 spotkaniu ponownie wykonywany jest test, analiza i plan treningu na kolejne 15 spotkań. Ocenę przebiegu treningów dokonuje się porównując testy.

_________________________

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA ORAZ KOLD

Każdy proces usprawniania czy reedukacji mowy powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą logopedyczną. Pod pojęciem diagnozy logopedycznej rozumie się zbiór określonych zasad i metod postępowania badawczego, którego głównym celem jest ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Poza tym odpowiednio postawiona diagnoza pozwala na przewidywanie tendencji rozwojowych poszczególnych zjawisk logopedycznych. Przeprowadzone przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić rodzaj terapii oraz rokowania na przyszłość.

Diagnoza logopedyczna powinna uwzględniać zarówno badanie mowy, jak i szereg czynności dodatkowych, np., badanie sprawności narządów mowy, badanie słuchu czy badanie psychologiczno-pedagogiczne (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Konstrukcja testu KOLD umożliwia ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 12 grupach wiekowych w następujących obszarach:

A. Rozumienie mowy
B. Nadawanie mowy
C. Reakcje słuchowe
D. Narządy mowy
E. Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia)

 

___________________________________________

DIAGNOZA UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA

Trening uwagi i lateralizacji słuchowej według metody prof. A.A. Tomatisa poprzedzony jest szczegółową diagnozą określającą rodzaj i zakres problemów dziecka. Składa się na nią:

Wywiad z rodzicami.

Analiza dostarczonej dokumentacji pedagogicznej, psychologicznej i medycznej.

Badanie w zakresie uwagi i lateralizacji słuchowej przy użyciu specjalistycznego urządzenia- audiometru.

Inne próby diagnostyczne w zależności od potrzeb i możliwości dziecka (wybrane próby obserwacji klinicznej w zakresie integracji sensorycznej, badanie reakcji na dźwięk kamertonów, badanie lateralizacji, test drzewa).

Badanie audiometryczne składa się z następujących etapów:

- badania przewodnictwa dźwięków drogą powietrzną (stosujemy częstotliwości od 8000 Hz do 125 Hz ),

- badania przewodnictwa dźwięków drogą kostną ( stosujemy częstotliwości w zakresie od 4000 Hz do 250 Hz),

- testu selekcji dźwiękowej ( badanie umiejętności rozróżniania wysokości dźwięków)

- testu lateralizacji słuchowej (określenie dominacji ucha)

 

Na podstawie analizy uzyskanych danych terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dla każdego dziecka.Badanie uwagi i lateralizacji słuchowej nie jest badaniem audiologicznym. Przeprowadzana diagnoza ma na celu określenie, jak osoba słucha, a nie czy słyszy. Wyniki diagnozy medycznej (badania audiologicznego) mogą być prawidłowe natomiast dziecko może mieć problemy w zakresie tzw. centralnych zaburzeń przetwarzania słuchoweg

 

 

___________________________________________

OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w sferach:rozwój ruchowy

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. "red flags" – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych.

___________________________________________

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Metoda integracji sensorycznej ma zastosowanie głównie u dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i nadpobudliwych psychoruchowo. Terapia SI jest nazywana naukową zabawą. Dziecko buja się, skacze, turla, czołga, pokonuje tory przeszkód, dobrze się przy tym bawiąc. Podczas terapii układ nerwowy uczy się właściwie reagować na żądania płynące z otoczenia. Dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny plan terapii z wykorzystaniem jego naturalnych mechanizmów kompensacyjnych.

 


___________________________________________

DIAGNOZĘ FUNKCJI WZROKOWYCH

Diagnoza

Polega na ocenie ostrości wzroku, widzenia obuocznego, akomodacji, konwergencji, ruchomości gałek ocznych.

Terapia Widzenia

Rehabilitacja wzroku polega na stymulacji wzrokowej przy pomocy różnorodnych specjalistycznych urządzeń terapeutycznych oraz gier edukacyjnych w celu doskonalenia wzroku, wykorzystując tzw. neuroplastyczność mózgu i pobudzenie fotoreceptorów siatkówki. Dodatkowo wykorzystuje się zjawisko integracji wzrokowo - słuchowej, które polega na wykonywaniu ćwiczeń wzrokowych połączonych ze stymulacją sensoryczną i słuchową, rozwijając w ten sposób umiejętności uczenia się oraz spostrzegawczości. Terapia ma na celu rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych również poprzez zwiększenie ruchomości gałek ocznych. Dzięki terapii wzroku osiąga się większą sprawność wzrokową np. szybciej odnajduje szczegóły na obrazkach, widzie różnice w drobnych znakach, widzie zależności pomiędzy nimi, lepiej rozpoznaje kształty.
___________________________________________

STYMULACJA POLISENSORYCZNA – ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobą psychiczną. Niepełnosprawna osoba w sali doświadczania świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które są dla niej najbardziej przyjemne, na których chce się koncentrować i którymi chce się zajmować.


___________________________________________

AAC – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.
AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.
Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.
Użytkownikiem AAC może być każda osoba, która ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy.
Komunikacja alternatywna przeznaczona jest dla osób, które nie mogą mówić lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy. Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie takiej formy ekspresji, która stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.
Pracując z dziećmi niemówiącymi wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od preferencji i możliwości rozwojowych dziecka. Pracujemy również nad budowaniem motywacji do komunikacji jako istotnego elementu w procesie nauki porozumiewania się.

 

___________________________________________

STYMULACJA AUDIO – PSYCHO - LINGWISTYCZNA METODĄ TOMATISA

Celem treningu jest stymulowanie słuchu przy pomocy materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Polega on na przekazaniu dźwięku drogą powietrzną i kostną poprzez specjalistyczne słuchawki. Metodę Tomatisa wykorzystuje się pomocniczo w terapiach zaburzeń rozwoju mowy, takich jak wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy. Jest ona także stosowana w zaburzeniach rozwojowych (zespół Aspergera, autyzm) oraz zaburzeniach uwagi (ADD, ADHD). Ponadto, można z niej korzystać samodzielnie w przypadku chęci polepszenia jakości głosu i wypowiedzi, mowy, koncentracji, jak również zdolności poznawczych.

 

__________

EEG  BIOFEEDBACK

Podstawową ideą terapii EEG Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych, a tłumienie fal niepotrzebnych. Trening przypomina zabawę, podczas której uczeń obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu. Energia fal mózgowych ucznia zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych dziecka nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiące fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć, stresu uzyskując poprawę funkcjonowania. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia. Badania naukowe wykazały, że efekty EEG Biofeedback są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych.

___________________________________________

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Najwyższym celem terapii logopedycznej jest nabycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Postępowanie logopedyczne ukierunkowane jest więc na usunięcie wszelkich zakłóceń zachodzących podczas tego procesu (usunięcie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej). Niezwykle istotne jest także stymulowanie percepcji mowy. Zajęcia prowadzone są za pomocą krótkich, atrakcyjnych, często zmieniających się form oddziaływań, łączących pracę z zabawą. Terapia ma charakter zintegrowany, a dobór treści i metod oddziaływania uwzględnia możliwości dzieci, oraz ich potrzeby rozwojowe i społeczne. W programie terapii (indywidualnym dla każdego dziecka) bierze się pod uwagę rozwijanie i doskonalenie wszystkich zaburzonych funkcji, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową (spostrzeganie, pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa itp.)

___________________________________________

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych.Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

 

 

 

 

____________

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych.Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój ucznia, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych.Celem terapii jest wdrożenie ucznia do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej, ćwiczeniom koncentracji uwagi, metodom projekcyjnym, treningowi zachowań społecznych, elementom muzykoterapii, metodzie stymulacji polisensorycznej i doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, metodzie rozwijającej aktywność własną.

 

___________________________________________

MUZYKOTERAPIA

Muzyka jest łącznikiem z duszą od samego początku świata, gdzie można było usłyszeć przeważnie odgłosy natury. Dziś dźwięków mamy dużo więcej i nie koniecznie korzystnie wszystkie działają na człowieka. Hałas uliczny, krzyki, zbyt głośna muzyka sąsiadów itp. Muzykoterapia jest dziedziną, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas – ludzi – do pierwotnego spokoju łącząc człowieka z naturą. Dzięki muzyce dzieci nasze odnajdują spokój ducha, radość. Muzyka towarzyszy nam od narodzin przez całe życie. Często ona sprawia, że jesteśmy weselsi. Świadomie i umiejętnie wykorzystana muzyka może przyczyniać się do wielu pozytywnych zmian w życiu dziecka i w osobowości.

ARTETERAPIA

Zajęcia twórcze przyczyniają się do rozwoju osobowości, są także elementem dającym siłę. Arteterapia pomaga uczniom zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli. Spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych. Wydobywa z dzieci siłę oraz energię, które wspierają je we własnym rozwoju. Podczas zajęć z arteterapii zmianie ulega sposób odbioru świata. Arteterapia jest formą komunikacji. Pomaga naszym uczniom dostrzec, że spontaniczne i autentyczne wyrażenie siebie jest naprawdę możliwe, możliwa jest także ich przemiana.

 

___________________________________________

KINEZYTERAPIA (GIMNASTYKA LECZNICZA)

to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie tej metody umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

 

 

___________________________________________

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

Celem zajęć rozwijających pamięć i koncentrację jest usprawnianie u uczniów funkcji poznawczych (wydłużanie czasu koncentracji uwagi dowolnej na różnych materiałach konkretno – obrazowych, zwiększanie męczliwości, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej). Umiejętności przeprowadzania procesów analizy i syntezy na różnorodnych materiałach oraz usprawnianie funkcji manualnych (motoryka mała, grafomotoryka). W trakcie zajęć specjaliści stosują bardzo szeroki zakres metod. Ich dobór jest zindywidualizowany i dopasowany pod względem potrzeb poszczególnych uczniów.

 

___________________________________________

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.TERAPIA RĘKI

Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp. W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania.REWALIDACJA PRZEZ SPORT

Głównym założeniem terapii przez sport jest rozwijanie zainteresowań wśród uczniów aktywnością sportową, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków, kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

 

 

___________________________________________

TERAPIA WSPOMAGANA KOMPUTEREM

Jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej edukacji jest wprowadzenie oraz wykorzystywanie w procesie uczenia i nauczania nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak komputery i programy edukacyjne, które w połączeniu z formami tradycyjnymi stały się podstawą do wypracowania strategii kształcenia multimedialnego. Celem tego kształcenia jest zapewnienie uczniom dostępu do wzajemnie uzupełniających się źródeł wiedzy i dostarczanie im potrzebnych wiadomości za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji: dźwięku, obrazu, druku. Wdrażanie kształcenia multimedialnego, szerokie stosowanie nowych technologii edukacyjnych, bogactwo programów multimedialnych – chętnie wykorzystywanych przez dzieci – w istotny sposób przyczynia się do uatrakcyjnienia szkoły i co najważniejsze do efektywnej realizacji treści programowych.

 

___________________________________________

 

TERAPIA NEUROTAKTYLNA

 

Terapia Neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr Swietłany Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkuli i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu. Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulację układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Wykorzystanie terapii:

Terapia Neurotaktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z: porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w nauce, dyslekcją, ADHD, ADD, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej.

Terapia może być stosowana: samodzielnie, jako jedna z podstawowych w terapii, jako technika wspomagająca przy realizacji indywidualnego programu terapeutycznego wynikającego z diagnozy dziecka.

 

 

 

___________________________________________

CYBEROKO C-EYE

C - eye II PRO jest to narzędzie, które wykorzystuje się w terapii i neurorehabilitacji. Dzięki urządzeniu mamy możliwość oceny stanu świadomości i rehabilitacji uczniów z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, barierami komunikacyjnymi, a także deficytami wzrokowymi i poznawczymi. C - eye II PRO wykorzystuje ruchy gałek ocznych do komunikacji i pracy z uczniem. To wielofunkcyjne urządzenie możemy dostosować do każdego ucznia, dzięki temu mamy możliwość pracy z wieloma osobami na jednym urządzeniu.


___________________________________________

BAJKOTERAPIA

Dzisiaj dzieci żyją w świecie gier komputerowych, mają nieograniczony dostęp do Internetu oraz telewizji, niesie to duże zagrożenie pod względem wychowawczym – problemy emocjonalne, bierność, trudności w koncentracji. Jednym ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami lub przeżyciami dla każdego dziecka jest terapia przez literaturę – bajkoterapia. Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi głównie do dzieci, w których świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, a celem ich jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym. Cechą wszystkich bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk, a wprowadzane postacie umożliwiają znalezienie sposobu na jego przezwyciężenie. Nabycie nowych kompetencji prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany w zachowaniu. Mały czytelnik poznaje nowe wzory myślenia, odczuwania, umie je zwerbalizować, uświadamia je sobie i wiąże ich powstawanie z racjonalną przyczyną, nabywa nowe kompetencje. To wszystko sprzyja generalizacji na podobne sytuacje życiowe.


___________________________________________

DOGOTERAPIA

Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z form zajęć wspomagających rozwój umysłowy, doskonale łączącą naukę, rewalidację i zabawę, jest dogoterapia, wykorzystująca kontakt z psem. W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań, a nade wszystko mobilizują go do podejmowania nowych wyzwań. (B. Kulisiewicz Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza IMPULS Kraków 2007, s. 7)

Zajęcia z Dogoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku realizowane są w oparciu o autorski program „Mój Przyjaciel- Caro”. Program został oparty na metodzie Kynoterapii, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies oraz wykwalifikowany dogoterapeuta. Treści nauczania związane są z edukacją polonistyczną, matematyczną, społeczno- przyrodniczą, artystyczną oraz rozwojem ruchowym.


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion